Legal statement
Deze website wordt beheerd door FlandersIT-services in opdracht van syndicus.net. De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van
toepassing.

Als u deze website bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden opgevraagd door syndicus.net rechtstreeks (waarbij u wordt gevraagd de gegevens te verstrekken) of onrechtstreeks. syndicus.net zal deze persoonsgegevens evenwel uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacy Statement en waakt erover dat deze persoonsgegevens worden beschermd. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden inzake de gegevensverwerking van deze website, het gebruik van cookies en legt uit hoe iemand zijn rechten kan uitoefenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Door zich toegang te verschaffen tot de website van syndicus.net verklaart u dat u kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft u aan syndicus.net de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Bepalingen inzake gegevensverwerking

syndicus.net verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van de website. In eerste instantie gebruikt syndicus.net uw gegevens om i) u de informatie te bezorgen waar u om vraagt en/of ii) om uw klanten en dossiers te beheren. Ze worden daarnaast ook gebruikt voor iii) het u informeren over de online producten en -diensten die syndicus.net aanbiedt en voor iv) promotionele doeleinden.

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan bedrijven die met ons contractueel verbonden zijn ter voldoening van alle administratieve werkzaamheden die verband houden met voormelde doeleinden. Deze bedrijven zijn door ons geselecteerd op basis van strenge criteria en zijn contractueel gehouden tot discretie en confidentialiteit.

Gebruik van het syndicus.net platform

syndicus.net heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw persoonsgegevens worden door syndicus.net op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden of voor syndicus.net-medewerkers die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot jouw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Daarom beschikt syndicus.net over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te vermijden.

Vertrouwelijke gegevens

syndicus.net verzamelt via deze website geen persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging. syndicus.net verbindt zich ertoe dat ook nooit in de toekomst te doen. Let erop dat als u ongevraagd vertrouwelijke persoonsgegevens aan syndicus.net verstrekt, u erin toestemt dat we die gegevens verwerken overeenkomstig artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Cookies

syndicus.net kan gegevens verzamelen en verwerken over het gebruik van deze website, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de geraadpleegde pagina's, de vorige en volgende websites die u bezocht en bezoekt en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld aan de hand van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt bewaard door uw webpage-server. U kunt kiezen om al dan niet cookies te aanvaarden door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie zorgt ervoor dat u deze website sneller en makkelijker kan gebruiken.

Websites van derden
Let erop dat dit Privacy Statement niet geldt voor websites van derden die een hyperlink hebben van of naar deze website.

Uw rechten inzake persoonsgegevens Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens. U beschikt eveneens over een recht om u kosteloos te verzetten tegen de aanwending van uw gegevens voor promotionele doeleinden. Indien u gebruik wil maken van uw recht op inzage en/of verbetering, dan wel uw recht op verzet wil uitoefenen, kan u ons een brief schrijven die u opstuurt t.a.v. syndicus.net, op het adres Drieselken 23 te 9910 KNESSELARE samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Intellectuele eigendomsrechten >De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan syndicus.net of rechthoudende derden.

Beperking van verantwoordelijkheid
syndicus.net streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de inhoud van de informatie garanderen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker beschikbaar gestelde informatie berusten bij de auteur van de respectievelijke informatie. syndicus.net kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. syndicus.net kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data, wat daarvan ook de oorzaak moge zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde back-up tool dermate regelmatig te gebruiken, dat hij/zij op elk moment over een degelijke lokale kopie van de door hem/haar verzamelde informatie beschikt. syndicus.net stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan syndicus.net aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van syndicus.net. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van syndicus.net contacteren. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. syndicus.net verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Geschillen

Alle eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze site vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat men zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Gent (België) en de aanvaarding om alle gedingen alleen voor die rechtbank te beslechten.

Contact opnemen met syndicus.net

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of onze gegevensverwerking, neem dan met ons contact op via welkom@syndicus.net of via gewone post:

syndicus.net – Drieselken 23 – 9910 KNESSELARE

Wijzigingen

syndicus.net behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van dit Privacy Statement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

syndicus.net is eigendom van An-Sofie VAN DE STEENE.